Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119 str.1 – dalej: „RODO” ), informuję że:

 

Administratorem danych osobowych jest:


M-Foto usługi fotograficzne Maciej Pędrak  NIP 9191778240, REGON 381387340 – adres prowadzenia działalności ul. Medalionów 2/26, 20-486 Lublin,tel. +48 667423313

Dane osobowe są :


1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;

2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;

6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy


Powyższe dane wykorzystujemy w następujących celach:


1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu ( art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)

2. wykonania ciążących na M-Foto usługi fotograficzne Maciej Pędrak  obowiązków prawnych - np. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności – przez czas wykonywania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); przez czas, w którym przepisy nakazują M-Foto usługi fotograficzne Maciej Pędrak  przechowywać dane np. przepisy o rachunkowości, przepisy podatkowe, przepisy kadrowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub przez czas, w którym M-Foto usługi fotograficzne Maciej Pędrak  może ponieść konsekwencje prawne nie wykonywania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. wykrywania nadużyć i zapobieganie im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez M-Foto usługi fotograficzne Maciej Pędrak    roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);

4. wykrywania nadużyć i zapobieganie im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez M-Foto usługi fotograficzne Maciej Pędrak  roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO); 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, co w szczególności obejmuje raportowanie, tworzenie analiz, zestawień – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m. in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Komu przekazujemy dane osobowe


Dane przekazujemy:

1. podmiotom świadczących nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowi, pomoc prawną, podatkową, rachunkową i kadrową.  Dodatkowo innym partnerom biznesowym którzy współpracują z M-Foto usługi fotograficzne Maciej Pędrak 
2. Innym administratorom danych osobowych przetwarzających dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, z jakim staną się administratorem danych; urzędom skarbowym, ZUS, innym urzędom państwowym; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu realizacji płatności; podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieregulowania płatności na naszą rzecz.


Uprawnienia wynikające z RODO


W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek do M-Foto usługi fotograficzne Maciej Pędrak  :

a) sprostowanie (poprawienie) danych;

b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

c) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz o kopię danych);

e) przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) – w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonywania umowy lub Państwa zgoda;

f) nienależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych;

g) jeżeli wykorzystywanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody);

h) mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.